ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΤΗΜΑ ΛΑΑΣ»

Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «κτήμα λαας» (εφ’ εξής αποκαλούμενη ως «η Επιχείρηση») κρίνει το απόρρητο δεδομένων ως ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολιτική απορρήτου μας και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στο μοίρασμα και στην αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών κατάλληλα και νόμιμα, ενώ παρέχουν απόρρητο, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα. Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στο βασικό λειτουργικό αντικείμενο της Επιχείρησης.

Αυτή η δήλωση απορρήτου αντιπροσωπεύει ολόκληρη την πολιτική απορρήτου εφαρμοστέα στις δραστηριότητες της Επιχείρησης. Η δήλωση αυτή εξηγεί το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε από τους πελάτες και πως εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Η Επιχείρηση εναρμονίζεται με τη Γενική Ρύθμιση Προστασίας Δεδομένων “GDPR”, [Ρύθμιση (Ε.Ε.) 2016/679], η οποία είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Η ρύθμιση αυτή, η οποία αποτελεί διαδοχή της οδηγίας 95/46/EC (κατηργημένη από 25-05-2018), δημιουργεί νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύει μέρος των ήδη υπαρχόντων.

Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται υπό την ευθύνη της Επιχείρησης, η οποία έχει τη συνολική ευθύνη της βεβαίωσης συμμόρφωσης. Ο υπεύθυνος της προστασίας των δεδομένων (DPO) ευθύνεται για την εφαρμογή της πολιτικής μας, η οποία είναι αμιγώς συνδεδεμένη με την πολιτική απορρήτου. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων βεβαιώνει σε καθημερινή βάση την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και συμμετέχει σε όλα τα σχετικά θέματα που την αφορούν.

Η Επιχείρηση θεωρείται ως ο ελεγκτής της προστασίας των δεδομένων και καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται και συγκεντρώνονται.

Βασικές Αρχές

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της Επιχείρησης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

  • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο
  • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα επεξεργάζονται με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με εκείνους τους σκοπούς
  • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά επεξεργάζονται
  • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου κρίνεται απαραίτητο, επικαιροποιημένα
  • Κάθε απαραίτητη ενέργεια θα πρέπει να γίνεται για να βεβαιώσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά επεξεργάζονται, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση
  • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται υπό μία μορφή η οποία να επιτρέπει την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται
  • Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια
  • Τα προσωπικά δεδομένα δε θα μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός αν κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να προσφερθούν σε αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας
  • Τα υποκείμενα των δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την προβολή, την διόρθωση, την διαγραφή καθώς και τον περιορισμό και την ένσταση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν.

Προσωπικά Δεδομένα

Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» ορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να είναι σχετική με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (το “υποκείμενο των δεδομένων”). Τα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν όλα τα είδη των πληροφοριών που είναι άμεσα ή έμμεσα (αυτό σημαίνει, χρησιμοποιημένα σε σύζευξη με άλλα δεδομένα) αποδοτέα στο υποκείμενο των δεδομένων, τέτοια όπως ονόματα, ημερομηνία γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς κ.τ.λ..

Συγκέντρωση Προσωπικών Δεδομένων

Σε όλους τους συμβαλλόμενους οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες μας και να υποβάλλουν πληροφορίες σε εμάς μπορεί να ζητηθεί να παρέχουν προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προσφερθούν οι υπηρεσίες μας. Εμείς συγκεντρώνουμε πρωτίστως προσωπικά δεδομένα τέτοια όπως ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς.  Εν συνεχεία, η επιχείρηση δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπως στατιστική έρευνα και επικοινωνία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στην έκταση που απαιτείται για έναν καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό που αυτά συλλέγονται και θα κρατήσει τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτού του σκοπού. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο ο λογαριασμός του συμβαλλόμενου με την επιχείρηση είναι ενεργός ή όσο χρειάζεται για την παροχή υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης ή με οποιονδήποτε από τους σκοπούς που απαριθμούνται παραπάνω. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Διαμοιρασμός Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός υπό περιστάσεις όπου ο διαμοιρασμός είναι απαραίτητος για την παροχή των υπηρεσιών μας. Η Επιχείρηση δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη που ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουν προς ίδιον όφελος. Αν οι συμβαλλόμενοι δεν επιθυμούν τον διαμοιρασμό των πληροφοριών αυτών, όπως επικοινωνήσουν με το info@ktimalaas.gr.  

Σε ορισμένες συνθήκες, στην Επιχείρηση μπορεί να ζητηθεί η ανακοίνωση προσωπικών πληροφοριών ως απάντηση σε νόμιμα αιτήματα από επόπτες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της GDPR. Επίσης δύναται η ανακοίνωση προσωπικών πληροφοριών εφ’ όσον απαιτείται από τον νόμο, όπως επίσης και η συμμόρφωση σε άλλες νομικές διαδικασίες. Σε συνέχεια των προαναφερθέντων ο διαμοιρασμός των πληροφοριών μπορεί να συμβεί εφόσον η Επιχείρηση κρίνει ότι η ανακοίνωση είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματά της, η ασφάλεια των πελατών της, η ασφάλεια τρίτων, η διερεύνηση απάτης ή η απάντηση σε ένα κυβερνητικό αίτημα.

Ασφάλεια Επεξεργασίας

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και με γνώμονα την προστασία αυτών, ενάντια σε οποιαδήποτε συμπτωματική ή μη νόμιμη καταστροφή, τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, ιδιαίτερα όταν η επεξεργασία εμπλέκει τη μεταφορά των δεδομένων μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις άλλες μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν στο info@ktimalaas.gr

Πρόσβαση, Διόρθωση και Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων

Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση, στην διόρθωση στην διαγραφή καθώς και στον περιορισμό της επεξεργασίας οποιασδήποτε πληροφορίας έχει συλλέξει η Επιχείρηση για αυτούς, οποτεδήποτε. Προκειμένου να υπάρχουν επικαιροποιημένα προσωπικά δεδομένα, η Επιχείρηση συμβουλεύει τους πελάτες όπως επικοινωνήσουν με οιονδήποτε τρόπο για τυχόν αλλαγές ή αποκλίσεις. Για την εξέταση, την πληροφόρηση, καθώς και για άλλες ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το DPO, info@ktimalaas.gr

Αίτηση για μία εργασία

Κατά την αίτηση για μία θέση εργασίας στην Επιχείρηση, τα προσωπικά δεδομένα θα επεξεργαστούν και θα ελεγχθούν αποκλειστικά από την Επιχείρηση. Οι Αιτήσεις δεν αποθηκεύονται για περισσότερο από το απαραίτητο και δεν μοιράζονται με οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Εφόσον οι αιτούντες επιθυμούν να προβούν σε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με το DPO, info@ktimalaas.gr

Email Marketing

Η Επιχείρηση επιτρέπεται -κατόπιν συγκατάθεσης του πελάτη-, να αποστείλει Διαφημιστικά-Προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να διαφωνήσουν, κατόπιν αιτήσεως τους (χωρίς κόστος), στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικών με αυτούς για σκοπούς άμεσων δραστηριοτήτων Διαφήμισης (Marketing) χωρίς να πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Οι πελάτες μπορούν να το κάνουν αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Unsubscribe” τον οποίο θα βρουν στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουν από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση info@ktimalaas.gr. Σε τέτοια περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη θα σταματήσουν άμεσα να επεξεργάζονται πλέον για άμεσο Marketing.

Τα προωθητικά μηνύματα περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν ως στόχο την ενημέρωση των πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Ευθύνη

Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη και μπορεί σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή να αποδείξει συμμόρφωση με τη GDPR όπως επίσης και με τις αρχές μας που ορίζονται εδώ. Η Επιχείρηση θα διατηρήσει αρχεία των επεξεργασμένων δραστηριοτήτων υπό την ευθύνη της που περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη GDPR ενώ θα καταστήσει τα αρχεία διαθέσιμα στους επόπτες κατόπιν απαίτησης.

Παράπονα

Οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν αντίρρηση αναφορικά με την επεξεργασία μας των προσωπικών τους δεδομένων. Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως από το DPO σε συμφωνία με εσωτερικές διαδικασίες

Παράπονα μπορούν να υποβληθούν στo DPO, info@ktimalaas.gr

Αλλαγές της Πολιτικής Η πολιτική αυτή, μπορεί να ανανεώνεται. Αν οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται, οι πελάτες θα ενημερώνονται μέσω Email ή μέσω προειδοποίησης στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, πριν η αλλαγή εφαρμοστεί. Η Επιχείρηση προτρέπει όλους τους πελάτες να ελέγχουν τακτικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες Επικοινωνίας

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αναλυτικά στοιχεία

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Αν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP θα περιλαμβάνεται στο email επαναπροσδιορισμού.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Που θα σταλούν τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου www.ktimalaas.gr (εφεξής «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης σας στο Δικτυακό τόπο της Επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Κτήμα Λαας». Πριν εισέλθετε στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια στην Ιστοσελίδα της Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτή. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στην Ιστοσελίδα αυτή, όπως για παράδειγμα η περιήγησή σας, ή η εγγραφή σας στο Newsletter, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.ktimalaas.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet κοκ). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.ktimalaas.gr

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Η ιστοσελίδα www.ktimalaas.gr είναι η επίσημη Ιστοσελίδα της Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «Κτήμα Λαας».

ΧΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Τόσο η Επιχείρηση όσο και ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύονται στην ορθή και με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας.
Για να είναι σωστή και ολοκληρωμένη η πρόσβαση στο www.ktimalaas.gr απαιτείται η ενεργοποίηση στον browser, της γλώσσα JavaScript καθώς επίσης και της δυνατότητας λήψης cookies. Επίσης, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει μία έκδοση του Internet Explorer άνω της 6 ή μια έκδοση Mozilla Firefox άνω της 3.5 ή κάποια άλλη αντίστοιχη έκδοση web browser.
Σας συνιστούμε, επιπλέον, τη χρήση τελευταίων εκδόσεων των browsers καθώς και του Adobe Flash Player για την εμφάνιση επιπρόσθετων γραφικών.
Ο επισκέπτης/χρήστης του www.ktimalaas.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για τη χρησιμοποίηση ορισμένων εκ των υπηρεσιών του www.ktimalaas.gr ενδέχεται να χρειαστεί να κατεβάσει (download) στον Η/Υ του ορισμένα αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά προγράμματα.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.ktimalaas.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet κοκ). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.ktimalaas.gr
Η Επιχείρηση διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο επισκέπτης/χρήστης το αποδέχεται ανεπιφυλάκτως, να διακόψει μόνιμα ή προσωρινά τη λειτουργία του www.ktimalaas.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη και τους επισκέπτες του www.ktimalaas.gr.
Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση και αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιεί το www.ktimalaas.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δε δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Η Επιχείρηση επιμελείται καθημερινώς για την ορθή και ακριβή δημοσίευση όλων των πληροφοριών που αφορούν στις υπηρεσίες που προωθεί και προβάλει από το www.ktimalaas.gr. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής Ιστοσελίδας, στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες (όπως ενδεικτικά την προσφερόμενη τιμή, τη διαθεσιμότητα της ημερομηνίας εκδήλωσης, τη φωτογραφία, το είδος, κλπ) που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικώς σε τεχνολογικές αστοχίες και λάθη, τυπογραφικά ή/και «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τους συνεργάτες έστω και από αμέλειά της.

Η υποβολή αιτήματος ενδιαφέροντος μέσω της Ιστοσελίδας www.ktimalaas.gr για πραγματοποίηση κάποιας δεξίωσης/φωτογράφισης/γυρίσματος κλπ σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δέσμευση για την Επιχείρηση. Η ημερομηνία, η ώρα το είδος, ο αριθμός ατόμων κλπ της εκδήλωσης οριστικοποιούνται με την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ του πελάτη και της Επιχείρησης.
Παρακαλούμε, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του αιτήματος σας, να μας αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimalaas.gr ή/και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +302106029809. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον διαπιστώσετε σφάλμα σας καλούμε να μην προχωρείτε στην αποστολή αιτήματος κράτησης πριν την ειδοποίηση της Επιχείρησης, για την αποσαφήνιση του συγκεκριμένου θέματος.
Επισημαίνεται ότι οι χρήστες του www.ktimalaas.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.ktimalaas.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από την Επιχείρηση. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο του περιεχομένου του www.ktimalaas.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ημεδαπής και διεθνούς νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα κείμενα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (lay – out) του www.ktimalaas.gr, τα προγράμματα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, κλπ. Δεν αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης μας πνευματικά δικαιώματα τρίτων όπως π.χ. συνεργατών, συνεργαζόμενων φορέων κ.λπ.. Απαγορεύεται ρητώς η εν όλο ή εν μέρει αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφορά, μεταποίηση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Τυχόν αντίθετες με την ανωτέρω απαγόρευση ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης μας. Η Επιχείρηση ρητώς επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος για τη διεκδίκηση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκληθεί σε αυτήν.
Η Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια, είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο www.ktimalaas.gr καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών – πελατών-

μελών του «www.ktimalaas.gr», οι οποίοι και αποδέχονται ανεπιφύλακτα την ανωτέρω δυνατότητα της Επιχείρησης.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «κτήμα λαας» (εφ’ εξής αποκαλούμενη ως «η Επιχείρηση») κρίνει το απόρρητο δεδομένων ως ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολιτική απορρήτου μας και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στο μοίρασμα και στην αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών κατάλληλα και νόμιμα, ενώ παρέχουν απόρρητο, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα. Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται στο βασικό λειτουργικό αντικείμενο της Επιχείρησης.
Αυτή η δήλωση απορρήτου αντιπροσωπεύει ολόκληρη την πολιτική απορρήτου εφαρμοστέα στις δραστηριότητες της Επιχείρησης. Η δήλωση αυτή εξηγεί το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε από τους πελάτες και πως εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.
Η Επιχείρηση εναρμονίζεται με τη Γενική Ρύθμιση Προστασίας Δεδομένων “GDPR”, [Ρύθμιση (Ε.Ε.) 2016/679], η οποία είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Η ρύθμιση αυτή, η οποία αποτελεί διαδοχή της οδηγίας 95/46/EC (κατηργημένη από 25-05-2018), δημιουργεί νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύει μέρος των ήδη υπαρχόντων.
Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται υπό την ευθύνη της Επιχείρησης, η οποία έχει τη συνολική ευθύνη της βεβαίωσης συμμόρφωσης. Ο υπεύθυνος της προστασίας των δεδομένων (DPO) ευθύνεται για την εφαρμογή της πολιτικής μας, η οποία είναι αμιγώς συνδεδεμένη με την πολιτική απορρήτου. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων βεβαιώνει σε καθημερινή βάση την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και συμμετέχει σε όλα τα σχετικά θέματα που την αφορούν.
Η Επιχείρηση θεωρείται ως ο ελεγκτής της προστασίας των δεδομένων και καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται και συγκεντρώνονται.
Βασικές Αρχές
Η πολιτική προστασίας δεδομένων της Επιχείρησης βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:
• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο
• Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα επεξεργάζονται με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με εκείνους τους σκοπούς
• Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά επεξεργάζονται
• Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου κρίνεται απαραίτητο, επικαιροποιημένα

• Κάθε απαραίτητη ενέργεια θα πρέπει να γίνεται για να βεβαιώσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά επεξεργάζονται, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση
• Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται υπό μία μορφή η οποία να επιτρέπει την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων, αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται
• Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που να εξασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια
• Τα προσωπικά δεδομένα δε θα μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός αν κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να προσφερθούν σε αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας
• Τα υποκείμενα των δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την προβολή, την διόρθωση, την διαγραφή καθώς και τον περιορισμό και την ένσταση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν.
Προσωπικά Δεδομένα
Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» ορίζεται οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να είναι σχετική με ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (το “υποκείμενο των δεδομένων”). Τα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν όλα τα είδη των πληροφοριών που είναι άμεσα ή έμμεσα (αυτό σημαίνει, χρησιμοποιημένα σε σύζευξη με άλλα δεδομένα) αποδοτέα στο υποκείμενο των δεδομένων, τέτοια όπως ονόματα, ημερομηνία γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς κ.τ.λ..
Συγκέντρωση Προσωπικών Δεδομένων
Σε όλους τους συμβαλλόμενους οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες μας και να υποβάλλουν πληροφορίες σε εμάς μπορεί να ζητηθεί να παρέχουν προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προσφερθούν οι υπηρεσίες μας. Εμείς συγκεντρώνουμε πρωτίστως προσωπικά δεδομένα τέτοια όπως ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς. Εν συνεχεία, η επιχείρηση δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς, όπως στατιστική έρευνα και επικοινωνία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο στην έκταση που απαιτείται για έναν καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό.
Χρήση Προσωπικών Δεδομένων
Η Επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό που αυτά συλλέγονται και θα κρατήσει τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτού του σκοπού. Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο ο λογαριασμός του συμβαλλόμενου με την επιχείρηση είναι ενεργός ή όσο χρειάζεται για την παροχή υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης ή με οποιονδήποτε από τους σκοπούς που απαριθμούνται παραπάνω. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Διαμοιρασμός Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός υπό περιστάσεις όπου ο διαμοιρασμός είναι απαραίτητος για την παροχή των υπηρεσιών μας. Η Επιχείρηση δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτα μέρη που ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουν προς ίδιον όφελος. Αν οι συμβαλλόμενοι δεν επιθυμούν τον διαμοιρασμό των πληροφοριών αυτών, όπως επικοινωνήσουν με το info@ktimalaas.gr.
Σε ορισμένες συνθήκες, στην Επιχείρηση μπορεί να ζητηθεί η ανακοίνωση προσωπικών πληροφοριών ως απάντηση σε νόμιμα αιτήματα από επόπτες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της GDPR. Επίσης δύναται η ανακοίνωση προσωπικών πληροφοριών εφ’ όσον απαιτείται από τον νόμο, όπως επίσης και η συμμόρφωση σε άλλες νομικές διαδικασίες. Σε συνέχεια των προαναφερθέντων ο διαμοιρασμός των πληροφοριών μπορεί να συμβεί εφόσον η Επιχείρηση κρίνει ότι η ανακοίνωση είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματά της, η ασφάλεια των πελατών της, η ασφάλεια τρίτων, η διερεύνηση απάτης ή η απάντηση σε ένα κυβερνητικό αίτημα.
Ασφάλεια Επεξεργασίας
Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια και με γνώμονα την προστασία αυτών, ενάντια σε οποιαδήποτε συμπτωματική ή μη νόμιμη καταστροφή, τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, ιδιαίτερα όταν η επεξεργασία εμπλέκει τη μεταφορά των δεδομένων μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις άλλες μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν στο info@ktimalaas.gr.
Πρόσβαση, Διόρθωση και Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων
Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση, στην διόρθωση στην διαγραφή καθώς και στον περιορισμό της επεξεργασίας οποιασδήποτε πληροφορίας έχει συλλέξει η Επιχείρηση για αυτούς, οποτεδήποτε. Προκειμένου να υπάρχουν επικαιροποιημένα προσωπικά δεδομένα, η Επιχείρηση συμβουλεύει τους πελάτες όπως επικοινωνήσουν με οιονδήποτε τρόπο για τυχόν αλλαγές ή αποκλίσεις. Για την εξέταση, την πληροφόρηση, καθώς και για άλλες ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το DPO, info@ktimalaas.gr
Αίτηση για μία εργασία
Κατά την αίτηση για μία θέση εργασίας στην Επιχείρηση, τα προσωπικά δεδομένα θα επεξεργαστούν και θα ελεγχθούν αποκλειστικά από την Επιχείρηση. Οι Αιτήσεις δεν αποθηκεύονται για περισσότερο από το απαραίτητο και δεν μοιράζονται με οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Εφόσον οι αιτούντες επιθυμούν να προβούν σε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με το DPO, info@ktimalaas.gr

Email Marketing
Η Επιχείρηση επιτρέπεται -κατόπιν συγκατάθεσης του πελάτη-, να αποστείλει Διαφημιστικά-Προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να διαφωνήσουν, κατόπιν αιτήσεως τους (χωρίς κόστος), στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικών με αυτούς για σκοπούς άμεσων δραστηριοτήτων Διαφήμισης (Marketing) χωρίς να πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένη αιτιολόγηση. Οι πελάτες μπορούν να το κάνουν αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Unsubscribe” τον οποίο θα βρουν στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουν από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση info@ktimalaas.gr. Σε τέτοια περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη θα σταματήσουν άμεσα να επεξεργάζονται πλέον για άμεσο Marketing.
Τα προωθητικά μηνύματα περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν ως στόχο την ενημέρωση των πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
Ευθύνη
Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη και μπορεί σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή να αποδείξει συμμόρφωση με τη GDPR όπως επίσης και με τις αρχές μας που ορίζονται εδώ. Η Επιχείρηση θα διατηρήσει αρχεία των επεξεργασμένων δραστηριοτήτων υπό την ευθύνη της που περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη GDPR ενώ θα καταστήσει τα αρχεία διαθέσιμα στους επόπτες κατόπιν απαίτησης.
Παράπονα
Οι πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν αντίρρηση αναφορικά με την επεξεργασία μας των προσωπικών τους δεδομένων. Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως από το DPO σε συμφωνία με εσωτερικές διαδικασίες
Παράπονα μπορούν να υποβληθούν στo DPO, info@ktimalaas.gr
Αλλαγές της Πολιτικής
Η πολιτική αυτή, μπορεί να ανανεώνεται. Αν οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται, οι πελάτες θα ενημερώνονται μέσω Email ή μέσω προειδοποίησης στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, πριν η αλλαγή εφαρμοστεί. Η Επιχείρηση προτρέπει όλους τους πελάτες να ελέγχουν τακτικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.ktimalaas.gr αποδέχεται ρητώς, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως το απόλυτο δικαίωμα της Επιχείρησης να διακόψει τη χρήση στις υπηρεσίες του www.ktimalaas.gr και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του www.ktimalaas.gr κάθε φορά που αυτή θεωρεί ότι παραβιάζονται από εκείνον οι παρόντες όροι. Επίσης, η Επιχείρηση μπορεί να διακόψει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει τη λειτουργία του www.ktimalaas.gr εν όλο ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη/χρήστη του www.ktimalaas.gr.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του www.ktimalaas.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών του www.ktimalaas.gr.
Περαιτέρω, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με την επικοινωνία του πελάτη με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στο www.ktimalaas.gr, ενώ δεν ευθύνεται και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει από ενδεχόμενη σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και του τρίτου διαφημιζόμενου ή συνεργάτη.
Επίσης, η Επιχείρηση δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κ.λ.π.) από επισκέπτες/χρήστες του www.ktimalaas.gr ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του www.ktimalaas.gr ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την Επιχείρηση δια μέσου του www.ktimalaas.gr ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και δημιουργούμενα κενά ασφαλείας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Το www.ktimalaas.gr ενδέχεται να περιέχεται σε αναφορές άλλων websites, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη και ασφαλή πρόσβαση σε ιστοσελίδες που ενδεχομένως αναφέρουν το www.ktimalaas.gr. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών των ιστότοπων συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.ktimalaas.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων οι οποίες παραπέμπουν μέσω links στο www.ktimalaas.gr ή ό, τι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.ktimalaas.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι ανωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Το www.ktimalaas.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό του τόπο και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.ktimalaas.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι ανωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.
Το www.ktimalaas.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό του τόπο και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.